Vedtægter for Skovsgård/Brovst KFUM IF

§ 1. Navn
Skovsgård/Brovst KFUM idrætsforening, der er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune, er stiftet 1943 og er tilsluttet KFUM’s idrætsforbund i Danmark og som sådan forpligtet på forbundets love og bestemmelser.

§ 2. Formål
Foreningen har til formål at skabe gode og sunde rammer omkring idrætslivet og at arbejde i overensstemmelse med vores landsorganisationers formål

§ 3. Medlemmer
Stk. 1 Som medlemmer kan optages enhver, som vil respektere foreningens vedtægter.
Stk. 2. Efter beslutning i sektionsbestyrelsen kan et medlem udelukkes fra træning, konkurrencer, og lign., såfremt vedkommende er i kontingentrestance.
Stk. 3. Efter beslutning i hovedbestyrelsen kan et medlem udelukkes, såfremt vedkommendes liv og opførsel strider imod foreningens formål.
Stk. 4. Ang. evt. kontingentfrihed overlades det til hovedbestyrelsen at træffe afgørelse i de enkelte tilfælde.

§ 4. Organisation
Skovsgård/Brovst KFUM idrætsforening er opdelt i sektioner, hvis antal afpasses i forhold til de idrætsgrene, der til enhver tid er på foreningens program. Herudover kan der oprettes sektioner til at forestå udøvelse af ikke-idrætslige aktiviteter i tilknytning til foreningens virksomhed.

§ 5. Ledelse
A. Hovedbestyrelsen

Skovsgård/Brovst KFUM idrætsforening ledes af en hovedbestyrelse, der består af 3-5 medlemmer – som vælges for 2 år ad gangen på foreningens generalforsamling. Herudover består hovedbestyrelsen af formændene for de eksisterende sektionsbestyrelser. De 3-5 generalforsamlingsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer besætter postene som formand, kasserer og sekretær.
Stk. 1. Såfremt formanden for en sektionsbestyrelse måtte blive valgt til hovedbestyrelsen på foreningens generalforsamling indtræder et andet bestyrelsesmedlem i hovedbestyrelsen, som repræsentant for sektionen.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 3. Ved indtrædende vakance er hovedbestyrelsen selvsupplerende.
Stk. 4. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det fornødent, eller når 2 hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Stk. 5. Hovedbestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner, som vedrører foreningen, herunder at oprette eller nedlægge sektioner. (Dog skal køb og salg af fast ejendom forelægges en generalforsamling). Hovedbestyrelsen skal forsøge at støtte, koordinere samt virke inspirerende på det arbejde, der udføres i sektionerne. Den skal tillige gennem arrangementer af forskellig art bestræbe sig på at styrke foreningens økonomi, samt etablere fonds med henblik på eventuelle fremtidige projekter. Endvidere skal bestyrelsen drage omsorg for, at hele foreningens formålsparagraf tilgodeses, sådan at arbejdet udover det rent idrætslige også kommer til at omfatte møder, fester, klubaftner og lign., som kan fremme kammeratskab og sammenholdet i foreningen.
Stk. 6. Afgørelse af sager, der forelægges hovedbestyrelsen, træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af forskellige opgaver, som f.eks. festudvalg, børneudvalg, ungdomsudvalg, bladudvalg.
Stk. 8. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Foreningens medlemmer hæfter solidarisk herfor.
Stk. 9. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer – heriblandt enten formanden eller kassereren – er tilstede.
Stk. 10. Alle hovedbestyrelsesmøder, generalforsamlinger mv. protokolleres.
Stk. 11. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 1. regnskabsår efter ændringen bliver således fra den 1/7-2020 til den 31/12-2020, i alt 6 måneder.
Stk. 12. Foreningens likvide midler indsættes i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige 3.000,-kr. Overskridelse af beløbsgrænsen i en kortere periode accepteres.

B. Forretningsudvalg
De på generalforsamlingen valgte 3-5 hovedbestyrelsesmedlemmer udgør forretningsudvalget, som varetager foreningens løbende sager, herunder bl.a. repræsentative opgaver. Forretningsudvalget kan under ansvar overfor hovedbestyrelsen træffe beslutninger på dennes vegne. (Jvf., dog § 5 stk. 5 og 8), Tvivlsspørgsmål vedrørende forretningsudvalgets kompetence afgøres af hovedbestyrelsen.

C. Sektionsbestyrelse
Stk. 1. Til at være hovedbestyrelsen behjælpelig med at lede foreningen vælges i hver sektion for 2 år ad gangen en sektionsbestyrelse, der består af mindst 3 højst 11 medlemmer. Der vælges lige antal i lige år og ulige antal i ulige år.
Stk. 2. Sektionsbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.
Stk. 3. Formanden indkalder til sektionsbestyrelsesmøde, så ofte han finder det fornødent, eller når 2 sektionsbestyrelsesmedlemmer forlanger det. Forretningsudvalgsmedlemmer har ret til at overvære sektionsbestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.
Stk. 4. Sektionsbestyrelsen leder arbejdet i sektionen under ansvar overfor hovedbestyrelsen.
Stk. 5. Sektionsbestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af opgaver som f.eks. juniorudvalg, ungdomsudvalg osv.
Stk. 6. Afgørelse af sager der forelægges sektionsbestyrelsen, træffes ved simpelt stemmeflertal, I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 7. Sektionsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer – heriblandt enten formanden eller næstformanden – er tilstede.
Stk. 8. Alle sektionsbestyrelsesmøder, generalforsamlinger mv. protokolleres.

D. Tegningsret
Foreningen tegnes af forretningsudvalget (Jvf. dog § 5.A. Stk. 5 og Stk. 8).

§ 6. Generalforsamlinger
A. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. april og indvarsles med mindst 14 dages varsel til foreningens medlemmer. Generalforsamlingen kan foregå elektronisk med digital stemmeafgivelse. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag afleveres skriftligt eller elektronisk til hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde flg.
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Sektionsformændenes beretninger.
4. Kassereren fremlægger regnskabet for det senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til hovedbestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer.
Stk. 4. Stemmeberettiget er alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har været medlem af en sektion i mindst 1 måned. Stemmeret bortfalder såfremt medlemmet er i kontingentrestance.
Stk. 5. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Stk. 6. Evt. forslag fra medlemmerne skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7. Valg til hovedbestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Prioriteringsmetoden anvendes.
Stk. 8. Valgbare til hovedbestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, der enten er mødt eller skriftligt erklærer at være villige til valg.
Stk. 9. Regnskabet skal foreligge skriftligt til alle stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 10. Valg af revisor gælder for 1 år.
Stk. 11. Afstemninger skal, hvis blot 1 medlem ønsker det, foretages skriftligt. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, (Jf. dog stk. 7).
Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsender begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

B. Sektionsgeneralforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes inden hovedgeneralforsamlingen. Den indvarsles til medlemmerne senest 8 dage forud for sektionsgeneralforsamlingens afholdelse.
Stk. 2. Den ordinære sektionsgeneralforsamlings dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Valg til sektionsbestyrelsen. Herunder valg af 2 suppleanter.
5. Evt. valg at spilleudvalg mv.
6. Eventuelt.

Stk. 3. Adgang til sektionsgeneralforsamlingen har alle sektionens medlemmer samt medlemmer af hovedbestyrelsen.
Stk. 4. Stemmeberettiget er alle, der er fyldt 14 år, og som har været medlem af sektionen i mindst 1 måned. Stemmeret bortfalder såfremt medlemmet er i kontingentrestance.
Stk. 5. En lovlig indkaldt sektionsgeneralforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Stk. 6. Evt. forslag fra medlemmerne skal være sektionsformanden i hænde senest 7 dage før sektionsgeneralforsamlingen.
Stk. 7. Valg til sektionsbestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Prioriteringsmetoden anvendes.
Stk. 8. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 9. Afstemninger skal, hvis blot 1 medlem ønsker det, foretages skriftligt. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. (Jvf. dog stk. 7).
Stk. 10. Ved valg til bestyrelsen gælder, at de medlemmer, der opnår flest stemmer er valgte, mens de 2 der får flest stemmer efter de valgte er suppleanter for et år.
Stk. 11. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder det afgående medlems periode ud.
Stk. 12. Ekstraordinær sektionsgeneralforsamling afholdes, når sektionsbestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsender begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

§ 7. Lovændringer
a. Nærværende love kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
b. Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som særligt punkt på dagsordenen.

§ 8. Opløsning
a. Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling med et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
b. Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som særligt punkt på dagsordenen og skal i forvejen udsendes til medlemmerne, samt til KFUM’s idrætsforbunds Forbundsbestyrelse til orientering.
c. I tilfælde af opløsning skal foreningens evt. formue, materialer, mv. overgå til den nye forening eller anvendes til idrætsaktiviteter i Skovsgård/Brovst området

Disse vedtægter er vedtaget af Skovsgård/Brovst KFUM IF’s generalforsamling d. 21/5 1987 og ændret af generalforsamlingen den 17/5 2001, 21/8 2008, 29/8 2017 og d. 19/8 2020

Forevist KFUM’s Idrætsforbund i Danmark den 29/9 2017 og den 25/8 2020

Kontakt

Badminton: Tina Jensen, tlf 42 77 85 25
Gymnastik: Lone Rildau, tlf 26 79 79 59
Håndbold: Tina Lausten Kirk, tlf 30 74 27 60

Hovedbestyrelse: Pia Skifter Sørensen, Mail: piaskifter@gmail.com
Tlf: 61 67 86 60

Om

Se foreningens historie her